Εσωτερικό του ενθέματος


Το γέμισμα του ενθέματος μπορεί να είναι κατά βάση δύο ειδών:

α) σιλικόνη και
β) φυσιολογικός ορός.


Σύγκριση ενθεμάτων

Παγκοσμίως τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα ενθέματα σιλικόνης,ενώ τα ενθέματα φυσιολογικού ορού χρησιμοποιούνται κυρίως στις ΗνωμένεςΠολιτείες, λόγω κάποιων νομοθετικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας αυτής.

α) Τα ενθέματα σιλικόνης

Η σιλικόνη, η οποία αποτελεί το γεμιστικό υλικό του ενθέματος, μπορεί ναείναι διαφόρων ειδών. Μπορεί να είναι πιο ρευστής μορφής σιλικόνη ή πιοσυμπαγούς (cohesive). Το πολύ παχύρευστο ένθεμα (cohesive) πλεονεκτεί ωςπρος το ότι, σε περίπτωση που ανοίξει το ένθεμα, η σιλικόνη δεν βγαίνεικαθόλου προς τα έξω. Μειονεκτεί ελαφρώς ως προς το ότι είναι ελάχιστασκληρότερο ως υφή. Η ποιότητα της σιλικόνης και η τεχνολογία, όσον αφοράτην κατασκευή της, έχει καταλήξει στο να της δίνει ένα σημαντικόπλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό συνίσταται στο ότι ακόμα και αν κοπείτο ένθεμα, η σιλικόνη δεν διαρρέει ανάμεσα στους ιστούς, αλλά τείνει ναπαραμείνει μέσα στο ένθεμα. Ακόμα και αν διέρρεε η σιλικόνη δεν θαδημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα, απλώς αλλάζει το σχήμα του μαστού.


β) Γέμισμα με φυσιολογικό ορό

Τα ενθέματα φυσιολογικού ορού αποτελούνται από ένα εξωτερικό περίβλημα,που είναι αδιαπέραστο στο νερό. Έχουν μία βαλβίδα στο οπίσθιο μέρος απόόπου ξεκινάει ένα σωληνάκι. Μετά την είσοδο αυτού του εξωτερικούπεριβλήματος στο μαστό, αρχίζει ο πλαστικός χειρουργός, από το σωληνάκιπου καταλήγει στη βαλβίδα, να γεμίζει το ένθεμα με φυσιολογικό ορό. Αυτόβέβαια επιτρέπει και το να μπει στο μαστό το ένθεμα από μικρότερη τομή,εφόσον έχει τη δυνατότητα να μπει μόνο το εξωτερικό περίβλημα διπλωμένοκαι κατόπιν να γεμίσει με φυσιολογικό ορό. Αυτό είναι ένα από ταπλεονεκτήματα του φυσιολογικού ορού, μειονεκτεί όμως ως προς την υφή, ηοποία είναι λιγότερο φυσική σε σχέση με τα ενθέματα σιλικόνης. Επίσης,κάποιες, λίγες, φορές, μπορεί να έχουμε απώλεια του φυσιολογικού ορούμετά από μερικά χρόνια, μέσω της βαλβίδας. Τα ενθέματα φυσιολογικού ορούέχουν και την ιδιότητα του να μπορεί ο γιατρός να τα γεμίσει λίγοπερισσότερο, εάν αυτό χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της επέμβασης.